General Terms

(Only available in Dutch)

Algemene Voorwaarden,  Beskuitblik, gevestigd te Hoevelaken, Mauritslaan 20.

Algemeen voorwaarden en toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Beskuitblik. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Beskuitblik te kennen deze voorwaarden te aanvaarden..

Prijzen

Prijzen staan aangegeven op de website en/of in de offerte. Beskuitblik behoudt zich het recht voor om, indien zich tijdens de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld tengevolge van verhoging van prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten) deze verhogingen aan de klant in rekening te brengen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Beskuitblik behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Betaling

Contant bij aflevering.

Indien overeengekomen is dat betaling later plaatsvindt is de volgende voorwaarden van toepassing:

–       Betalingen per wijze van overschrijven zoals overeengekomen is (niet later dan 1 week  na levering)

–       Bij niet-tijdige betaling is de klant, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

Beskuitblik mag voorts de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor Beskuitblik verbonden zijn aan de inning van wat klant aan Beskuitblik verschuldigd is komt voor rekening van klant. Verrekening met tegenvordering is niet toegestaan behoudens voorzover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Beskuitblik is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Tussentijdse beëindiging

Beskuitblik is bevoegd de overeenkomst, voor zover niet anders bepaald, met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst met Beskuitblik niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Indien een geplaatste orde geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt is Beschuitblik bevoegd om de daarvoor reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

Beskuitblik is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer klant surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Overmacht

In het geval van overmacht heeft Beskuitblik het recht, na kennisgeving aan de klant, haar verplichting tot uitvoering van een overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der instanties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Belemmerde overheidsbepalingen- of verzoeken;
  • Onlusten; Stakingen; Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen; Brand of ongevallen; Ziekte Brenda-Lynne Smit (eigenaar); Inbraak; Beslaglegging van welke soort en om welke reden dan ook; Iedere storing in de geregelde productie; Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico´s te rekenen gebeurtenis.

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Beskuitblik behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen.

Beskuitblik heeft te allen tijden het recht orders c.q. opdrachten, waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Beskuitblik te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.

Beskuitblik heeft het recht – in geval van toepasselijkheid van bovenstaande – op volledige van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

Aansprakelijkheid      

Beskuitblik is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Beskuitblik is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Beskuitblik  komen. Beskuitblik is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Beskuitblik terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Beskuitblik nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Beskuitblik gaat ervan uit dat de producten zoals aangegeven op verpakking bewaard worden en wordt genuttigd niet later dan de aangegeven houdbaarheidsdatum. Beskuitblik is dan ook niet aansprakelijk wanneer de producten op een later tijdstip worden genuttigd en hier op welke manier dan ook klachten van komen.

Beskuitblik draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Beskuitblik eveneens geen verantwoordelijkheid. Beskuitblik  is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beskuitblik, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Besluitblik. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Beskuitblik uitgesloten.

Toepasselijk recht en geschillen

–       Op de door Beskuitblik  aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

–       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

–       Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Hoevelaken, september 2021
Brenda-Lynne Smit
info@beskuitblik.nl
(Eigenaar)
Kvk nr. 53919572

(0)